bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Kozłowiecki Park Krajobrazowy

Najcenniejszymi walorami przyrodniczymi gminy są lasy, które stanowią 37% jej powierzchni. Wysokie nasycenie w tereny leśne jest jednym z istotnych atutów oraz potencjałów rozwojowych Gminy Lubartów.

Na terenie gminy znajdują się obszary chronione min.:

  • Kozłowiecki Park Krajobrazowy
  • Rok założenia: 1990
  • Powierzchnia: 4 018 ha
  • Powierzchnia otuliny: 9 000 ha

Park obejmuje największy w okolicach Lublina i Lubartowa kompleks leśny. Pomimo równinnego charakteru w rzeźbie terenu wyróżniają się ciągi wydm o długości do około 1,5 km, wzgórza morenowe, terasy zalewowe i inne. Ponad 90% powierzchni parku stanowią lasy o dość dużym zróżnicowaniu.

Duże połacie lasu wykazują skład gatunkowy zbliżony do naturalnego. Ponadto część z nich to drzewostany stare, przeważnie sosnowe z domieszką dębu szypułkowego, brzozy brodawkowatej i osiki, rzadziej lipy, grabu i świerka. Przeważają bory świeże, bory wilgotne, bory mieszane sosnowo-dębowe, ale występują także fragmenty boru bagiennego, świetlistych dąbrów, suchych borów sosnowych, olsów oraz szczególnie ciekawych łęgów wierzbowo-topolowych i jesionowych (w dolinie Mininy i Starej Rzeki).

Lasom Kozłowieckim towarzyszą ciekawe florystycznie śródleśne łączki, bagienka i oczka wodne oraz zespoły stawów. Te ostatnie posiadają także duże walory faunistyczne jako ostoje ptaków wodnych.

Na terenie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie, m. in. żółwia błotnego, bociana czarnego, orlika krzykliwego, dzięcioła czarnego, kowalika, słowika szarego i świstunka.

Świat zwierząt reprezentowany jest przez licznie występujące dziki, zające, jelenie i sarny. Spotykane są również daniele i łosie.