Drukuj

„Przebudowa drogi gminnej nr 103348L o długości 1,43 km w miejscowości Wola Lisowska”

W miejscowości Wola Lisowska przebudowano drogę gminną o długości 1,43 km. Szerokość jezdni została poszerzona do 5 m. Wykonano obustronne pobocza o szerokości 0,75 m oraz zjazdy o parametrach zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt inwestycji wyniósł 970 000,00 zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych to 679 000,00 zł. Kwota wkładu własnego wyniosła 291 000,00 zł.

Celem projektu było poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych dróg, poprawa dostępności do budynku użyteczności publicznej oraz realizacja potrzeb w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

on 28 wrzesień 2020
Odsłony: 452