Drukuj

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w spisie rolnym na terenie gminy Lubartów w 2020 r.

Wójt Gminy Lubartów - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w spisie rolnym na terenie gminy Lubartów w 2020 r., który będzie przeprowadzony od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. na podstawie ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

 1. być pełnoletnim;
 2. zamieszkiwać na terenie gminy Lubartów;
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
 5. nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:

 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego, w tym adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, ewentualnie miejsce zatrudnienia lub nazwę uczelni w przypadku studentów.
 2. Oświadczenie o ukończeniu co najmniej szkoły średniej.
 3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). Oświadczenie o spełnieniu tego wymogu musi zawierać klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Składanie ofert:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 8 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu – ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów, w kopertach z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego – Spis rolny w 2020 r.”
 2. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne
  nie będą rozpatrywane.
 3. Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie www.stat.gov.pl

Więcej informacji i dokumenty do pobrania:

https://uglubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=62&p1=szczegoly&p2=1522777

plakat1 2m

 

on 15 czerwiec 2020
Odsłony: 1248