bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubartów na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,
na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe - wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolonego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Nabór w roku szkolnym 2020/2021 uwzględnia:

1. prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
2. obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6–letnie.

KRYTERIA REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKLA ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Zadaniem własnym Gminy Lubartów jest zapewnienie dziecku mieszkającemu na terenie gminy możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w danym publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr XXVII/185/17 Rady Gminy Lubartów z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubartów.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola dostępny jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skrobowie, natomiast wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego dostępny jest w każdej Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Rodzice dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola lub do danego oddziału przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym przedszkolu lub w tym oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. od 11 do 17 lutego 2020 roku.

Wzór deklaracji dostępny jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skrobowie oraz w każdej Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów ustala organ prowadzący. Powyższe zasady rekrutacji reguluje art. 133 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubartów reguluje:
Uchwała z 2017.04.19 Nr XXIX/198/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubartów i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

TERMINY REKRUTACJI
Terminy określa Zarządzenie nr 10/20 Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Lubartów jest organem prowadzącym.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola uzyskają Państwo w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skrobowie, natomiast do oddziałów przedszkolnych w każdej Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, a w przypadku rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej w każdej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Lubartów.

on 30 styczeń 2020
Odsłony: 1974