Drukuj

Gmina Lubartów w czołówce samorządów województwa

5 grudnia podczas spotkania Forum Sekretarzy Województw Lubelskiego oraz Podkarpackiego w Janowie Lubelskim zostały ogłoszone oficjalne wyniki Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2019.

Laureatem rankingu została Gmina Głusk. Samorząd Gminy Lubartów w tym zestawieniu 213 gmin Lubelszczyzny zajął dwudzieste miejsce, najwyższe spośród gmin z terenu powiatu lubartowskiego.

Wyróżnienia oraz okolicznościowe statuetki dla laureatów pierwszych trzech miejsc wręczyli Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie Krzysztof Markowski oraz Koordynatorka Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Natalia Gmurkowska. Dyplom dla naszego samorządu odebrała Sekretarz Gminy Lubartów Katarzyna Brzozowska.

Ideą Rankingu Gmin, organizowanego corocznie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Urząd Statystyczny w Lublinie, jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie naszego województwa. Wyniki oparte są o dane statystyczne za lata 2016-2018. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego, z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 12 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Intencją organizatora jest, aby organizowany corocznie Ranking Gmin Lubelszczyzny był przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzającym do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych.

Ranking został sporządzony na podstawie 12 wskaźników. To m.in.: średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2016-2018); średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2016-2018); średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2016-2018); wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2018 r.; liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w 2018 r.; udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2018 r.; udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem w 2018 r.; średnioroczne saldo migracji na 1000 ludności (za lata 2016-2018); odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat w 2018 r.

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2019 został objęty patronatami honorowymi przez Wojewodę Lubelskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie, Związek Gmin Lubelszczyzny oraz Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. Patronaty medialne: TVP3 Lublin, Radio Lublin, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Tygodnik Wspólnota, Gazeta Biłgorajska, Tygodnik Zamojski.

on 09 grudzień 2019
Odsłony: 473