bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Zakończono termomodernizację budynków szkolnych w Łucce-Kolonii i Wólce Rokickiej

Dobiegły końce prace termomodernizacyjne w szkole w Łucce-Kolonii i Wólce Rokickiej. Inwestycja polegała na wykonaniu głębokiej modernizacji budynków szkolnych i obejmowała m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

W ramach projektu wdrożono system pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynkach szkolnych. Termomodernizacja obiektów szkolnych została zrealizowana w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków Gimnazjum w miejscowości Łucka-Kolonia i Szkoły Podstawowej w Wólce Rokickiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Łączny koszt inwestycji wyniósł 1,7 mln zł, z czego 85% wydatków kwalifikowalnych stanowiło wsparcie unijne.

Dzięki środkom europejskim niemal wszystkie obiekty szkolne na terenie gminy zostały poddane gruntownym remontom. W ubiegłym roku prace termomodernizacyjne zrealizowano w budynkach szkolnych w Annoborze, Wandzinie, Skrobowie oraz Nowodworze. Podejmowane działania mają na celu nie tylko podniesienie jakości kształcenia poprzez zapewnienie odpowiednich standardów lokalowych, ale przede wszystkim są ukierunkowane na zwiększenie efektywności energetycznej budynków.

loga fe lub uniae

on 06 listopad 2019
Odsłony: 441