bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Absolutorium dla Wójta Gminy Lubartów

Rada Gminy Lubartów podczas sesji gminnego samorządu, która odbył się 27 czerwca udzieliła Wójtowi Krzysztofowi Kopyściowi absolutorium z wykonania budżetu gminy w 2018 roku. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubartów.

Planowany budżet gminy na 2018 rok po wprowadzeniu zmian wynikających przede wszystkim z tytułu zwiększenia, zmniejszenia dotacji celowych na zadania zlecone gminy, na zadania własne gminy, bądź zwiększenia, zmniejszenia lub przesunięcia w działach, rozdziałach i paragrafach kształtuje się następująco:

  • Dochody w kwocie 65.926.702,93 zł.
  • Wydatki w kwocie 78.942.418,75 zł.

Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. Jest to wyraz pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez Gminę Lubartów.

Od kadencji 2018-2023 na Wójta nałożono obowiązek sporządzenia i przedłożenia Radzie Gminy raportu o stanie gminy za poprzedzający rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta.

Szczególnie dotyczy to realizacji polityk, programów i strategii, realizowanych przez Gminę Lubartów i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy Lubartów i funduszu sołeckiego. Swoiste podsumowanie 2018 roku zawiera też informacje dotyczące demografii, finansów, inwestycji realizowanych na terenie gminy, sfery społecznej, warunków i jakości życia mieszkańców. Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy Lubartów i jednostek organizacyjnych, są źródłem informacji o stanie naszej Małej Ojczyzny – Gminy Lubartów. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności mieszkańców Gminy Lubartów, do zapoznania się z dokumentem.

- Raport jest dobrą okazją do podsumowania ostatniego pełnego roku działalności Rady Gminy Lubartów, Wójta, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów i wielu osób zaangażowanych w pracę na rzecz rozwoju Gminy Lubartów. Był to okres wytężonej pracy dla dobra naszej ,,Małej Ojczyzny” i jej mieszkańców. W 2018 roku wspólnie realizowaliśmy założenia polityki prorozwojowej, ze szczególnym nastawieniem na wykorzystanie wsparcia finansowego z programów operacyjnych Unii Europejskiej. Jeszcze nigdy w historii Gminy Lubartów nie przeznaczano tak dużych środków na inwestycje, jak w latach 2014-2018. Realizacja zadań inwestycyjnych była możliwa dzięki rekordowo pozyskanym środkom zewnętrznym, w tym głównie z funduszy unijnych. Ubiegły rok był rekordowy pod względem inwestycji w historii naszej gminy.

W Raporcie o stanie Gminy Lubartów za 2018 rok pragnę przedstawić najważniejsze zadania zrealizowane w ubiegłym roku. Pracowaliśmy w moim przekonaniu intensywnie, podejmowaliśmy trudne i ważne dla właściwego rozwoju i funkcjonowania gminy decyzje. Pracowaliśmy w poczuciu odpowiedzialności za to co robimy, zawsze kierując się dobrem naszych mieszkańców.

W tym swoistym sprawozdaniu nie sposób wymienić wszystkich spraw, którymi się zajmowaliśmy. Oceniam kolejny rok, kiedy mam zaszczyt sprawować funkcję Wójta Gminy Lubartów, jako bardzo udany. Bezsporne jest to, że gmina się rozwija, jest planowe działanie i współpraca. Są więc i efekty. Pragnę z całą stanowczością podkreślić, że jest to sukces wszystkich mieszkańców naszej „Małej Ojczyzny” – Gminy Lubartów czytamy w raporcie słowa Wójta Krzysztofa Kopyścia.

Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść podczas sesji przedstawił najważniejsze elementy raportu. Po tym radni jednogłośnie udzielili mu wotum zaufania.

on 01 lipiec 2019
Odsłony: 741