bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Lubartów

Rada Gminy Lubartów podczas sesji gminnego samorządu, która odbyła się 12 sierpnia w Nowodworze udzieliła Wójtowi Krzysztofowi Kopyściowi absolutorium z wykonania budżetu gminy w 2019 roku. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubartów.

Sprawy związane z wykonaniem gminnego budżetu omówiła podczas sesji Skarbnik Gminy Lubartów Anna Jankowska. Na 2019 r. zaplanowano dochody w wysokości 62 694 270,57 zł i wydatki w wysokości 71 904 722,11 zł. W ciągu roku budżet zmieniany był uchwałami rady gminy oraz zarządzeniami wójta. W związku z tym na 31.12.2019 r. dochody kształtowały się na poziomie 62 299 557,22 zł, natomiast wydatki wyniosły 65 915 860,69 zł, co stanowi 91,67 % planu. Deficyt na 2019 rok zaplanowany został na kwotę 9 210 451,54 zł. Z realizacji budżetu za 2019 rok wynika deficyt w kwocie 3 616 303,47 zł i jest o 5,5 mln niższy od planowanego. W celu zrównoważenia budżetu gminy, po stronie przychodów na 2019 rok zaplanowano przychód z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 10 140 853,45 zł, wykonanie w analizowanym okresie wynosi 6 800 000,00 zł. W rozchodach na 2019 rok spłata pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym zaplanowana została na kwotę 2 664 064,00 zł i została wykonana w 100 %.

Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. Jest to wyraz pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez Gminę Lubartów. Dziękując za udzielone absolutorium Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść podkreślił, że to nie tylko jego sukces. Słowa podziękowania i uznania skierował do pracowników Urzędu Gminy Lubartów i jednostek organizacyjnych gminy.

Od kadencji 2018-2023 na Wójta nałożono obowiązek sporządzenia i przedłożenia Radzie Gminy raportu o stanie gminy za poprzedzający rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta.

Szczególnie dotyczy to realizacji polityk, programów i strategii, realizowanych przez Gminę Lubartów i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy Lubartów i funduszu sołeckiego. Swoiste podsumowanie 2019 roku zawiera też informacje dotyczące demografii, finansów, inwestycji realizowanych na terenie gminy, sfery społecznej, warunków i jakości życia mieszkańców. Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy Lubartów i jednostek organizacyjnych, są źródłem informacji o stanie naszej Małej Ojczyzny – Gminy Lubartów. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności mieszkańców Gminy Lubartów, do zapoznania się z dokumentem.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy ma obowiązek przygotowania raportu, przedstawiającego stan gminy. Dokument ten jest niezbędnym elementem w procesie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu gminy za rok poprzedni. Raport jest dobrą okazją do podsumowania ostatniego pełnego roku działalności Rady Gminy Lubartów, wójta, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów i wielu osób zaangażowanych w pracę na rzecz rozwoju Gminy Lubartów.

Był to okres wytężonej pracy dla dobra naszej ,,Małej Ojczyzny” i jej mieszkańców. W 2019 roku wspólnie realizowaliśmy założenia polityki prorozwojowej, ze szczególnym nastawieniem na wykorzystanie wsparcia finansowego z programów operacyjnych Unii Europejskiej. Realizacja zadań inwestycyjnych była możliwa dzięki rekordowo pozyskanym środkom zewnętrznym, w tym głównie z funduszy unijnych. Ubiegły rok charakteryzowała realizacja znacznej ilości inwestycji.

W Raporcie o stanie Gminy Lubartów za 2019 rok pragnę przedstawić najważniejsze zadania zrealizowane w ubiegłym roku. Pracowaliśmy w moim przekonaniu intensywnie, podejmowaliśmy trudne i ważne dla właściwego rozwoju i funkcjonowania gminy decyzje. Pracowaliśmy w poczuciu odpowiedzialności za to co robimy, zawsze kierując się dobrem naszych mieszkańców. W tym swoistym sprawozdaniu nie sposób wymienić wszystkich spraw, którymi się zajmowaliśmy. Oceniam kolejny rok, kiedy mam zaszczyt sprawować funkcję Wójta Gminy Lubartów, jako bardzo udany. Bezsporne jest to, że gmina się rozwija, jest planowe działanie i współpraca. Są więc i efekty. Pragnę z całą stanowczością podkreślić, że jest to sukces wszystkich mieszkańców naszej „Małej Ojczyzny” – Gminy Lubartów czytamy w raporcie słowa Wójta Krzysztofa Kopyścia.

Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść podczas sesji przedstawił najważniejsze elementy raportu. Po tym radni jednogłośnie udzielili mu wotum zaufania.

Ostatnia sesja Rady Gminy Lubartów odbyła się w Nowodworze. Radni spotkali się w nowym wielofunkcyjnym budynku, jednej z najnowszych inwestycji naszej gminy. Inwestycja pod nazwą „Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Nowodworze, gm. Lubartów” współfinansowana jest ze środków unijnych w ramach Działania 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W budynku zlokalizowana jest filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie, sale warsztatowe, sala wielofunkcyjna z zapleczem sanitarnym i technicznym, siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowodworze z garażem na wóz bojowy. Budynek posiada utwardzony podjazd z parkingiem na 12 samochodów osobowych wraz z miejscem dla osób niepełnosprawnych. Wartość inwestycji wynosi 2 495 000,01 zł.

Na zakończenie sesji sołtys Nowodworu Małgorzata Oniszczuk zaprosiła zebranych na słodki poczęstunek. Okolicznościowy tort stanowił wyraz podziękowania miejscowej społeczności za inwestycję zrealizowaną w Nowodworze.

on 24 sierpień 2020
Odsłony: 621