bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubartów na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie art. 31  ust 2 ustawy Prawo oświatowe - wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolonego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Nabór w roku szkolnym 2017/2018 uwzględnia:

  1. prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
  2. obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6–letnie.

KRYTERIA REKRUTACJI
Zadaniem własnym Gminy Lubartów jest zapewnienie dziecku mieszkającemu na terenie gminy możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w danym oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę będą brane  kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dany publiczny oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr XXVII/185/17 Rady Gminy Lubartów z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubartów.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka oddziału przedszkolnego dostępny jest w każdej szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

TERMINY REKRUTACJI  
Terminy określa Zarządzenie nr 36/17 Wójta Gminy Lubartów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Lubartów jest organem prowadzącym.

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Rodzice dzieci uczęszczających do danego oddziału przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Wzór deklaracji dostępny jest w każdej szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

on 03 kwiecień 2017
Odsłony: 1082