bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Położenie

Gmina Lubartów jest gminą wiejską położoną w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, w odległości około 20 km od Lublina. Swym obszarem otacza miasto Lubartów i sąsiaduje z gminami Kamionka, Firlej, Ostrówek, Niedźwiada, Serniki, Spiczyn oraz Niemce.

Na terenie gminy zlokalizowane są 24 miejscowości wiejskie: Annobór, Annobór-Kolonia, Brzeziny, Baranówka, Chlewiska, Lisów, Łucka, Łucka-Kolonia, Majdan Kozłowiecki, Mieczysławka, Nowodwór, Nowodwór-Piaski, Rokitno, Skrobów, Skrobów-Kolonia, Szczekarków, Trójnia, Trzciniec, Wandzin, Wincentów, Wola Lisowska, Wola Mieczysławska, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka-Kolonia.

W celu realizacji zadań administracyjnych teren gminy został podzielony na 23 sołectwa. Ich obszar na ogół pokrywa się z zasięgiem administracyjnym poszczególnych miejscowości. Wyjątek stanowią tutaj wsie Annobór i Annobór-Kolonia, dla których utworzono jedno wspólne sołectwo.

Według podziału na jednostki fizycznogeograficzne Europy w klasyfikacji dziesiętnej wg. J. Kondrackiego, obszar na którym położona jest Gmina Lubartów znajduje się we wschodniej części Wysoczyzny Lubartowskiej, która wchodzi w skład Niziny Południowopodlaskiej.

Wysokości bezwzględne na jej terenie wahają się w granicach od 140 m n.p.m. w dolinie rzeki Wieprz w okolicach miejscowości Brzeziny do około 200 m n.p.m. w południowej części gminy.

Krajobraz Gminy Lubartów jest dość zróżnicowany: wschodnią część stanowi szeroka dolina Wieprza z łąkami, pastwiskami i zadrzewieniem łęgowym, natomiast środkowa i zachodnia część to bezleśna równina z wyraźnymi pozostałościami działalności lodowca. Południową część tworzy kompleks Lasów Kozłowieckich, który zajmuje około 1/3 powierzchni gminy. Jest to jeden z największych kompleksów leśnych w województwie lubelskim i ze względu na wartości przyrodnicze oraz walory krajobrazowe lasy te uzyskały status Parku Krajobrazowego.

Obszar Gminy Lubartów należy do dorzecza Wieprza, prawego dopływu Wisły. Wieprz, główna rzeka na omawianym terenie charakteryzuje się na tym odcinku meandrującym typem rozwinięcia koryta. Średnie przepływy Wieprza na wysokości Gminy Lubartów wynoszą 22,4 m3/s.

Obszar Gminy Lubartów pod względem przyrodniczo-rolniczym należy do regionu Małego Mazowsza. Charakteryzuje go dominacja gleb wytworzonych z piasków i glin z reguły odgórnie
spiaszczonych do znacznej głębokości oraz gleb semihydrogenicznych i hydrogenicznych zalegających dolinę Wieprza.

Pod względem przydatności rolniczej przeważają gleby średniej i niskiej jakości. Dominują gleby kompleksów żytnich, które wśród gruntów rolnych zajmują największą powierzchnię.

Gmina Lubartów posiada korzystne położenie komunikacyjne. Przez teren gminy przebiegają: droga krajowa nr 19 oraz trzy drogi wojewódzkie a także linia kolejowa. Siedziba Gminy Lubartów znajduje się przy ulicy Lubelskiej 18A w Lubartowie.