bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Utworzono: 25 lipiec 2018
Odsłony: 665

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) Wójt Gminy Lubartów zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy dróg w ramach inwestycji pn. Budowa dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów w gminie Lubartów w ramach projektu „Mobilny LOF” i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego, dla wyszczególnionych poniżej inwestycji drogowych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubartów, Powiat Lubartowski, Województwo Lubelskie:

  • Rozbudowa drogi gminnej Nr 103350 L Nowodwór-Skrobów-Kolonia w zakresie budowy jednokierunkowych pasów ruchu na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1545 L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1528 L.
  • Rozbudowa drogi gminnej Nr 103363 L Łucka - Lubartów w zakresie budowy wydzielonej ścieżki rowerowej dwukierunkowej na odcinku od granicy z Miastem Lubartów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1557 L.
  • Rozbudowa drogi gminnej Nr 103355 L Nowodwór-Majdan Kozłowiecki – Wandzin w zakresie budowy wydzielonej ścieżki rowerowej dwukierunkowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1550 L do skrzyżowania z drogą gminną Nr 103375 L.
  • Rozbudowa drogi gminnej Nr 103366 L Szczekarków-Brzeziny oraz drogi gminnej Nr 103368 L w miejscowości Brzeziny w zakresie budowy obustronnych jednokierunkowych pasów ruchu dla rowerów oraz wydzielonej ścieżki rowerowej dwukierunkowej.

Wójt Gminy Lubartów informuje ponadto, że:

1. Stosownie do art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2. Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Wójt Gminy Lubartów, ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów. Informacje dotyczące planowanej inwestycji drogowej można uzyskać pod numerem telefonu 81 854 59 05.

3. Stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

4. Stosownie do art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Niniejsza informacja została udostępniona na stronie internetowej Gminy Lubartów i przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.

Lubartów, dnia 25 lipca 2018 roku.