bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubartów na lata 2017 – 2023” (GPR) oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Utworzono: 27 lipiec 2017
Odsłony: 900

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się społeczności lokalnej z treścią dokumentu GPR i projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także zebranie opinii i uwag dotyczących konsultowanych dokumentów. Głównym celem działań i przedsięwzięć o charakterze rewitalizacyjnym, podejmowanych i wdrażanych w ramach Programu Rewitalizacji jest wzmocnienie potencjału rozwojowego gminy Lubartów poprzez odnowę i zagospodarowanie terenów oraz obiektów wymagających wsparcia, tworzenie nowych miejsc pracy, zapewnienie wysokiej jakości i dostępności usług publicznych, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym.

Komitet Rewitalizacji stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy.

Informuje się zatem mieszkańców Gminy Lubartów, że obecnie trwają, zaplanowane od 27 lipca 2017 do 21 sierpnia 2017 r. konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubartów na lata 2017 – 2023” (GPR) oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Lubartów. Zasadne wnioski zostaną umieszczone w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Lubartów na lata 2017 – 2023 oraz w projekcie uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Projekty dokumentów podlegających konsultacjom społecznym zamieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gmina-lubartow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji społecznych mogą składać uwagi w formie:

  • elektronicznej poprzez wypełnienie formularza (do pobrania na stronie internetowej www.gmina-lubartow.pl), który należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
  • pisemnej poprzez wypełniony formularz, który należy przesłać na adres Urzędu Gminy Lubartów, ul Lubelska 18A, 21-100 Lubartów;
  • ustnie podczas warsztatów rewitalizacyjnych, które odbędą się dnia 28 lipca 2017 r. w godzinach 12.00 – 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Lubartów.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji, niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w konsultowanych dokumentach rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.