bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubartów na lata 2017 – 2023” oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Utworzono: 19 lipiec 2017
Odsłony: 737

Zarządzenie Nr 125/2017 Wójta Gminy Lubartów

Załącznik do Zarządzenia Nr 125/17
Wójta Gminy Lubartów
z dnia 19 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LUBARTÓW
z dnia 19 lipca 2017r.

Na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023)

Wójt Gminy Lubartów

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie:
1) projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubartów na lata 2017 – 2023” (GPR);
2) projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się społeczności lokalnej z treścią dokumentu GPR i projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także zebranie opinii i uwag dotyczących konsultowanych dokumentów. Głównym celem działań i przedsięwzięć o charakterze rewitalizacyjnym, podejmowanych i wdrażanych
w ramach Programu Rewitalizacji jest wzmocnienie potencjału rozwojowego gminy Lubartów poprzez odnowę i zagospodarowanie terenów oraz obiektów wymagających wsparcia, tworzenie nowych miejsc pracy, zapewnienie wysokiej jakości i dostępności usług publicznych, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym.

Komitet Rewitalizacji stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy. 

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 27 lipca 2017 do 21 sierpnia 2017 r. Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Lubartów. Zasadne wnioski zostaną umieszczone w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Lubartów na lata 2017 – 2023 oraz w projekcie uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Projekty dokumentów podlegających konsultacjom społecznym zamieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gmina-lubartow.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji społecznych mogą składać uwagi w formie:

Po przyjęciu przez Radę Gminy Lubartów uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, uruchomiony zostanie nabór na kandydatów do wskazanego Komitetu, a następnie zostanie on powołany w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Lubartów.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji, niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane
o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz
z odniesieniem się do nich. Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w konsultowanych dokumentach rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

Wójt Gminy Lubartów

/-/ Krzysztof Kopyść