bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubartów na lata 2017–2023

Utworzono: 13 czerwiec 2017
Odsłony: 813

OBWIESZCZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Lubartów na lata 2017–2023

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) oraz w związku z uchwałą Nr XXVIII/191/17 Rady Gminy Lubartów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Lubartów

Wójt Gminy Lubartów

zawiadamia, że w dniu 12 czerwca 2017 r. Rada Gminy Lubartów przyjęła Uchwałę Nr XXX/202/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubartów na lata 2017 – 2023.

Gminny Program Rewitalizacji będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Nr XXVIII/191/17 Rady Gminy Lubartów z dnia 27 marca 2017 r.

Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze przewidzianym do rewitalizacji do aktywnego udziału w opracowaniu i konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej Gminy Lubartów http://www.gmina-lubartow.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej http://uglubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubartów.

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                          Wójt Gminy Lubartów

                                                                                                                                                                                          /-/ Krzysztof Kopyść