bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Lubartów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Lubartów

Utworzono: 16 marzec 2017
Odsłony: 1110

1. Informacje wstępne
Gmina Lubartów znajduje się pod presją wielu czynników, w wyniku których następuje degradacja społeczna, gospodarcza i przestrzenna niektórych rejonów gminy. Chcąc wyprowadzić te obszary ze stanu kryzysowego niezbędna jest ich rewitalizacja.

Podstawowym dokumentem określającym cele i kierunki działań służących rewitalizacji danego obszaru jest Program Rewitalizacji, który powinien być tworzony przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych. Partycypacja społeczna ma kluczowe znaczenie w procesie rewitalizacji i często decyduje o jej skuteczności.

Gmina Lubartów, na wniosek Wójta Gminy Lubartów, przystąpiła do opracowania dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubartów”, zgodnie ze ścieżką ustawową.
W związku z powyższym, w pierwszej kolejności należało sporządzić opracowanie pn. „Diagnoza gminy Lubartów służąca wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i rewitalizacji”, stanowiącej załącznik do projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie gminie Lubartów.

2. Przebieg i formy konsultacji społecznych
Zgodnie z informacją Wójta Gminy Lubartów konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przeprowadzone zostały w terminie od 7 lutego do 10 marca 2017 roku.

Obwieszczenie o konsultacjach projektu uchwały wraz ze stosownymi załącznikami umieszczono na 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji tj. na stronach internetowych: na stronie głównej gminy www.gmina-lubartow.pl, stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Na stronie internetowej udostępniony został również formularz konsultacyjny do zgłaszania uwag do projektu uchwały oraz do Diagnozy, stanowiącej załącznik przedmiotowej uchwały. Ponadto informacje o konsultacjach dostępne były w Referacie Centrum Obsługi Inwestora w Urzędzie Gminy Lubartów. Dodatkowo, w sposób zwyczajowo przyjęty, treść obwieszczenia wywieszona została na tablicach informacyjnych zlokalizowanych w gminie oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wszyscy zainteresowani tematyką objętą w konsultacjach mieli możliwość zgłaszania swoich uwag do dnia 10 marca 2017 roku w formie elektronicznej poprzez wysłanie wypełnionej ankiety na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź też w formie ustnej lub pisemnej poprzez złożenie uzupełnionej ankiety w Sekretariacie Urzędu Gminy Lubartów, ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów.

Konsultacje odbyły się zgodnie z art. 6 ust. 2-9, art. 7 ust. 3 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. nr 16 poz. 95 z późn. zm.).Wyniki konsultacji stały się podstawą dalszych prac nad dokumentem.

Celem konsultacji było umożliwienie zainteresowanym mieszkańcom wskazania fragmentów gminy, które uznają za szczególnie zaniedbane społecznie, kulturowo, ekonomicznie i architektonicznie oraz na czym owe zaniedbania polegają. Dodatkowo konsultacje miały pokazać opinie mieszkańców o konieczności podejmowania działań zmierzających do likwidacji zaniedbań oraz propozycji ogólnych kierunków rewitalizacji.

3. Spotkanie konsultacyjne
Termin: 7 marca 2017 roku.
Miejsce: Urząd Gminy Lubartów, ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów.
Liczba uczestników: 11 osób

Gmina Lubartów jest obecnie w trakcie prac przygotowawczych do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Na przełomie 2016/2017 roku prowadzone były prace związane z wytypowaniem obszarów kryzysowych i zdegradowanych w gminie, które miałyby szansę na uzyskanie wsparcia na ich rewitalizację, a tym samym pobudzenie ich rozwoju.

Podczas spotkania omówiona została diagnoza społeczno-gospodarcza i przestrzenna gminy Lubartów obrazująca zróżnicowanie wewnątrzgminne zjawisk, procesów i problemów poszczególnych terenów.

Zaprezentowane zostały także obszary, które wstępnie zakwalifikowano do działań rewitalizacyjnych na najbliższe lata, jako podstawę do ich uszczegółowienia w procesie konsultacji społecznych. Do wstępnie wyznaczonych obszarów zdegradowanych podlegających dalszemu uściśleniu w procesie konsultacji społecznych zaliczono sołectwa: Brzeziny, Annobór, Nowodwór, Skrobów, Skrobów – Kolonia, Wola Lisowska oraz Wola Mieczysławska, z uwagi na kumulację negatywnych zjawisk społeczno – gospodarczo - przestrzennych. Z uwagi na nagromadzenie problemów społecznych, współwystępujących z problemami gospodarczymi, przestrzenno – funkcjonalnymi, technicznymi i środowiskowymi, a także z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy, wstępnie wyznaczone obszary rewitalizacji objęły sołectwa: Brzeziny (z wyłączeniem obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i terenów leśnych), Annobór (z wyłączeniem terenów leśnych), Nowodwór (z wyłączeniem kompleksu leśnego Kozłowieckiego Parku krajobrazowego oraz obszaru b. m. Lubartów), Skrobów, Wola Lisowska (z wyłączeniem terenów leśnych) oraz Wola Mieczysławska (z wyłączeniem terenów leśnych).

Podczas trwania konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Lubartów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji nie wpłynęła żadna uwaga do projektu uchwały oraz do dokumentu Diagnozy, stanowiącej załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały.

Podczas konsultacji społecznych Wójt Gminy Lubartów oraz Przewodniczący Rady Gminy Lubartów zgłosili wniosek dotyczący powiększenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji o obszar w sołectwie Nowodwór – Piaski, obejmujący wyrobisko po eksploatacji piasków i żwirów o powierzchni 20 ha. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, w skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym powydobywcze), wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane w nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji. Jak wykazała wielokryterialna analiza, przeprowadzona na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w gminie brak jest miejsc spędzania wolnego czasu i organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców. Dodatkowo, za uznaniem terenu jako obszaru zdegradowanego i rewitalizacji przemawia fakt, iż w badaniu ankietowym, zdecydowana większość respondentów wskazało sołectwo Nowodwór – Piaski jako obszar zdegradowany, wymagający pilnych działań  rewitalizacyjnych. Wskazany obszar odpowiednio zagospodarowany i zrewitalizowany ma szansę stać się wizytówką gminy, jako miejsce do uprawiania dyscyplin sportowych wymagających ponadprzeciętnych umiejętności i odwagi (quady, motocykle), co niewątpliwie przyczyni się do stworzenia warunków sprzyjającym czynnemu wypoczynkowi nie tylko okolicznych mieszkańców, ale także turystów, co niewątpliwie przełoży się na podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej gminy. Należy sądzić, iż efektem uzyskanym dzięki procesowi rewitalizacji wnioskowanego obszaru, będzie odczuwalna poprawa jakości (warunków) życia mieszkańców, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Mając na uwadze powyższe, uwaga dotycząca rozszerzenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji o teren znajdujący się w sołectwie Nowodwór – Piaski (bezpośrednio przyległy do obszaru rewitalizacji – sołectwo Nowodwór) została uwzględniona bez przekraczania warunków brzegowych dla programów rewitalizacji.

W toku prac nad Programem Rewitalizacji przeprowadzono anonimowe badanie ankietowe, które miało na celu zdiagnozowanie oraz wskazanie lokalizacji, koncentracji, charakteru oraz skali problemów występujących na obszarze Gminy Lubartów. Dzięki niemu możliwe było poznanie preferencji i oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie efektów planowanej rewitalizacji. W trakcie badań uzyskano 21 wypełnionych kwestionariuszy. Jako obszary o kumulacji zjawisk niepożądanych i wymagających podjęcia interwencji, w ramach działań rewitalizacyjnych, wskazane zostały sołectwa Nowodwór-Piaski oraz Nowodwór. Do najbardziej newralgicznych problemów sfery społeczno – gospodarczej respondenci wskazali głównie na: utrudniony dostęp do dobrych szkół, słabą aktywność ośrodków kulturalno – rekreacyjnych i sportowych, słabą aktywność społeczną mieszkańców, słabo rozwiniętą bazę turystyczną i rekreacyjno – wypoczynkową, niską przedsiębiorczość oraz brak miejsc pracy. Szczegółowa analiza wyników będzie miała formę raportu, stanowiącego integralną część Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Lubartów.

W celu wyprowadzenia tych obszarów z sytuacji kryzysowej niezbędna będzie realizacja zintegrowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmujących działania społeczne, gospodarcze, przestrzenne oraz techniczne.

download IconProjekt-uchwaly-Rady-Gminy [Plik PDF]

download IconZal_1_Mapa-Annobor [Plik PDF]

download IconZal_1_Mapa-Brzeziny [Plik PDF]

download IconZal_1_Mapa-Nowodwor_1 [Plik PDF]

download IconZal_1_Mapa-Nowodwor_2 [Plik PDF]

download IconZal_1_Mapa-Nowodwor-b.m.Lubartow [Plik PDF]

download IconZal_1_Mapa-Nowodwor-Piaski [Plik PDF]

download IconZal_1_Mapa-Skrobow [Plik PDF]

download IconZal_1_Mapa-Skrobow-Kolonia [Plik PDF]

download IconZal_1_Mapa-Wola-Lisowska [Plik PDF]

download IconZal_1_Mapa-Wola-Mieczyslawska [Plik PDF]

download IconZal_2_Diagnoza-po-konsultacjach [Plik PDF]