bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Zawiadomienie o III/18 Sesji Rady Gminy Lubartów

Kategoria
Ogłoszenia o sesjach Rady Gminy
Termin
2018-12-20 10:00
Miejsce
ul. Lubelska 18A
21-100 Lubartów, Polska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Lubartów, ul. Lubelska 18A, odbędzie się III Sesja Rady Gminy Lubartów z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Zapoznanie Rady Gminy:
6.1 z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
6.2 z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Lubartów na 2019 rok;
6.3 z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Lubartów na 2019 rok.
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
7.1 ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie z siedzibą w Skrobowie-Kolonii na 2019 rok;
7.2 wieloletniej prognozy finansowej;
7.3 uchwały budżetowej na 2019 rok;
7.4 zmiany uchwały budżetowej na rok 2018;
7.5 uchwalenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Lubartów na 2019 rok;
7.6 uchwalenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Lubartów na rok 2019;
7.7 uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubartów na 2019 rok;
7.8 zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Gminy Lubartów na 2019 rok;
7.9 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Sugier

 

Projekty uchwał dostępne na stronie BIP UG Lubartów w zakładce Organy Gminy/ Rada Gminy/Kadencja 2018 – 2023/Materiały na Sesję Rady Gminy lub w pok. 27 w UG Lubartów.

 
 

Wspierane przez iCagenda