bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Zawiadomienie o XLI/18 Sesji Rady Gminy Lubartów

Kategoria
Ogłoszenia o sesjach Rady Gminy
Termin
2018-06-29 10:00
Miejsce
Lubelska 18A
21-100 Lubartów, Polska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Lubartów, ul. Lubelska 18A, odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Lubartów z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL Sesji Rady Gminy.
5. Informacja Wójta w zakresie realizacji zadań za okres między Sesjami.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
8. Zapoznanie Rady Gminy:
8.1. z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Lubartów w 2017 roku;
8.2. z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubartów w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy Lubartów za 2017 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;
8.3. z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubartów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2017 roku.
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Lubartów z wykonania budżetu za 2017 r.;
9.2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubartów z wykonania budżetu za 2017 r.;
9.3. wieloletniej prognozy finansowej;
9.4. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018;
9.5. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubartów;
9.6. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubartów.
10. Informacja z działalności Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie z siedzibą w Skrobowie-Kolonii w 2017 r.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Sesji.

Projekty uchwał dostępne na stronie BIP UG Lubartów w zakładce Organy Gminy/Rada Gminy/Kadencja 2014 – 2018/Materiały na Sesję Rady Gminy lub w pok. 27 w UG Lubartów.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Borzęcki

 
 

Wspierane przez iCagenda