bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Zawiadomienie o XXXIX/18 Sesji Rady Gminy Lubartów

Kategoria
Ogłoszenia o sesjach Rady Gminy
Termin
2018-05-23 10:00
Miejsce
Lubelska 18A
Lubartów, Polska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Lubartów, ul. Lubelska 18A, odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Lubartów z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Gminy.
5. Informacja Wójta w zakresie realizacji zadań za okres między Sesjami.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
7.1 wieloletniej prognozy finansowej;
7.2 zmiany uchwały budżetowej na rok 2018;
7.3 stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów – II etap, nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów”;
7.4 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów – II etap;
7.5 przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów”;
7.6 przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubartów;
7.7 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych;
7.8 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego;
7.9 udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 na odcinku od km 0+042,46 do km 7+652,71 (Łucka – Łęczna – Biskupice) w zakresie zjazdów”;
7.10 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu;
7.11 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubartów dotyczącą utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie;
7.12 powierzenia Wójtowi Gminy Lubartów uprawnienia do ustalenia opłat za korzystanie z obiektu basenu krytego w Wólce Rokickiej;
7.13 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubartów;
8. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
9. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie za rok 2017.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r. dla gminy Lubartów.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Borzęcki

 

Projekty uchwał dostępne na stronie BIP UG Lubartów w zakładce Organy Gminy/ Rada Gminy/Kadencja 2014 – 2018/Materiały na Sesję Rady Gminy lub w pok. 27 w UG Lubartów.

 
 

Wspierane przez iCagenda