bip logo pomn1 grad

ePUAP www

 

loga fepr RP lub efs

Celem projektu jest wyższa jakość oferty edukacyjnej w 2 szkołach podstawowych w Gminie Lubartów oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów tych szkół do 2020 r., dzięki doposażeniu szkół, poprawie kwalifikacji i kompetencji 25 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 112 uczennic i 138 uczniów oraz wsparciu ucznia młodszego.

Projekt obejmuje swym zakresem:

 • organizację ponad 2900 godzin zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa), w latach 2018-2020;
 • stworzenie w szkołach objętych projektem warunków do nauczania eksperymentalnego i indywidualizacji pracy, w tym z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki doposażeniu pracowni matematyczno-przyrodniczych w 2 szkołach Gminy Lubartów, a także dzięki realizacji szkoleń dla nauczycieli tych szkół;
 • poprawę kompetencji i umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych [TIK] zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli w/w szkół;
 • poprawę stopnia wyposażenia w/w szkół w nowoczesne narzędzia, sprzęt komputerowy i multimedialny do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zastosowaniem TIK oraz dostosowanie infrastruktury sieciowo-usługowej do zwiększonych potrzeb;
 • poprawę kompetencji i kwalifikacji nauczycieli 2 szkół w zakresie metod pracy z uczniem oraz wykorzystania TIK.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 393 828,11 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 184 753,89 zł

loga fepr RP lub efs

 

loga fepr RP lub efs

Celem głównym projektu jest zwiększenie o 23 liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich w przedszkolu w Skrobowie w Gminie Lubartów oraz wdrożenie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla 90 dzieci uczęszczających do przedszkola w Skrobowie do 2019 r.

Główne zadania zrealizowane w ramach projektu to:

 1. Zakup elementów placu zabaw, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – na cele organizacji i funkcjonowania oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich.
 2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych i dodatkowych w nowo utworzonym oddziale dla dzieci 3-4-letnich – zajęcia edukacyjne: zgodnie z podstawą programową
  edukacji przedszkolnej, zajęcia dodatkowe: w zakresie kompetencji społecznych i wyrównywania deficytów
 3. Zajęcia specjalistyczne – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Skrobowie.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 422 705,97 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 359 300,07 zł

 

loga fepr RP lub efs

 

loga fepr RP lub efs

Celem projektu jest zwiększenie o 35 liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich dzięki utworzeniu 2 nowych oddziałów przedszkolnych w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w Lisowie do 2019 r.

Główne zadania w ramach projektu:

 1. Zakup elementów placu zabaw, wyposażenia i pomocy dydaktycznych;
 2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych i dodatkowych;
 3. Zajęcia specjalistyczne – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 12.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 2018-06-01 do 2019-07-07

Projekt realizowany przez Parafię Rzymskokatolicką Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie w partnerstwie z Gminą Lubartów.

Wartość ogólna projektu: 398 407,56 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 338 646,42 zł

loga fepr RP lub efs

 

loga fepr RP lub efs

Celem projektu jest wyższa jakość oferty edukacyjnej w 5 szkołach podstawowych w Gminie Lubartów oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów tych szkół do 2020 r., dzięki doposażeniu szkół, poprawie kwalifikacji i kompetencji 62 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 151 uczennic i 137 uczniów.

Projekt obejmuje swym zakresem:

 • stworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego oraz stosowania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów, dzięki szkoleniom dla n-li oraz doposażeniu pracowni matematycznych, przyrodniczych i komputerowych;
 • organizację 2770 godz. zaj. przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej;
 • poprawę kompetencji i umiejętności stosowania TIK wśród uczniów i nauczycieli;
 • poprawę kompetencji nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod nauczania oraz kompetencji w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (szkolenia)

Projekt jest realizowany w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 1 815 635,68 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 543 290,32 zł

 

download IconREGULAMIN PROJEKTU - Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019 [Plik DOCX]

download IconREGULAMIN PROJEKTU - Wsparcie dla nauczycieli [Plik DOCX]

 

loga fepr RP lub efs

loga fe lub uniae

Celem projektu jest przyspieszenie zrównoważonego rozwoju poprzez rewitalizację przestrzenną i społeczną LOF. Realizacja celu będzie możliwa poprzez odnowę zdegradowanych przestrzeni położonych na terenie LOF poprzez stworzenie miejsc wspólnej aktywności społecznej, gospodarczej, turystycznej oraz kulturowej. W ramach projektu każda z gmin zamierza przeprowadzić kompleksowe działania w zakresie przestrzeni, zagospodarowania terenu czy adaptacji zdegradowanych obiektów w celu nadania im nowych funkcji.

Numer Umowy: RPLU.13.08.00-06-0002/17-00
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 13 Infrastruktura społeczna
Działanie: 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Wartość Projektu: 41 300 460,66 zł
Wydatki kwalifikowalne: 39 735 272,93 zł, w tym kwota dofinansowania: 31 432 417,10 zł

Czytaj więcej

loga fe lub uniae

Celem projektu jest poprawa mobilności transportowej i niskoemisyjności w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu dysproporcji w spójności i wystarczalności systemu komunikacji wewnątrz LOF, jak i dostępności do ogólnokrajowej i europejskiej sieci komunikacyjnej. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wynikający z rozwoju transportu indywidualnego, a tym samym do poprawy jakości życia. Poprawa funkcjonalności połączeń i rozwiązań transportowych w ramach LOF przyczyni się do zwiększenia aktywności przedsiębiorców działających w jego obszarze i sąsiedztwie. W związku z planowanym dużym wzrostem ilości osób przebywających w obszarze węzłów wzrośnie ilość i rodzaj świadczonych usług a urozmaicony dostęp komunikacyjny przyczyni się bezpośrednio do rozszerzenia oferty turystycznej.

Numer Umowy: RPLU.05.06.00-06-0001/17-00
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
Wartość Projektu: 99 925 641, 41 zł
Wydatki kwalifikowalne: 99 925 641, 41 zł, w tym kwota dofinansowania: 77 484 810, 24 zł

Czytaj więcej

loga fe lub uniae

Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniająca się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy w obiektach Szkoły Podstawowej w Wólce Rokickiej, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrobowie-Kolonii, Szkole Podstawowej w Nowodworze oraz Szkole Podstawowej w Brzezinach. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace adaptacyjne i remontowe wybranych sal lekcyjnych tj. roboty rozbiórkowe i demontażowe, wymiana podłóg, malowanie ścian, malowanie sufitów, wymiana instalacji oświetlenia, wymiana instalacji komputerowej. Planowany jest również zakup wyposażenia wpływającego na poprawę jakości usług edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych tj. tablic interaktywnych, cyfrowych laboratoriów przyrodniczych, wizualizerów, laptopów, mebli, wyposażenia do pracowni językowej, wyposażenia pracowni logopedycznej oraz wyposażenia pracowni przyrodniczo - matematycznej.

Nazwa beneficjenta: GMINA LUBARTÓW
Nr umowy RPLU.13.07.00-06-0032/16-00
Całkowita wartość projektu: 1 630 828,68 PLN
Wartość dofinansowania: 1 386 204,37 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 13. Infrastruktura społeczna
Działanie: 13.7 Infrastruktura szkolna
Czas realizacji: 2016 r. – 2018 r.

loga fe lub uniae

loga fe lub uniae

Przedmiotem projektu jest wykonanie oświetlenia nowej drogi gminnej nr 103413L w Łucce. Zamontowane zostaną 62 słupy oświetleniowe z oprawami typu LED wyposażonymi w autonomiczny układ redukcji mocy w porze nocnej. Ponadto w ramach projektu wykonane zostanie oświetlenie boiska sportowego w Łucce Kolonii - 32 projektory LED.

Nazwa beneficjenta: GMINA LUBARTÓW
Nr umowy RPLU.05.05.00-06-0015/16-00
Całkowita wartość projektu: 825 096,08 PLN
Wartość dofinansowania: 574 956,64 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 5.5 Promocja niskoemisyjności
Czas realizacji: 2018 r.

loga fe lub uniae

loga fe lub uniae

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Gimnazjum w Łucce - Kolonii oraz budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Rokickiej. Zakres prac w budynku szkoły w Łucce -Kolonii obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie dachu sali gimnastycznej, wymianę drzwi, modernizację instalacji c.w.u. oraz modernizację instalacji c.o. W Szkole Podstawowej w Wólce Rokickiej ocieplone zostaną ściany zewnętrzne budynku, dach i stropodachy, wymienione zostaną okna i drzwi, zmodernizowana zostanie instalacja c.o. Roczne zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych budynków wynikające z audytu energetycznego wynosi 36,28 % - Gimnazjum Łucka Kolonia oraz 35,65 % - Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej. Projekt obejmuje również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku.

Nazwa beneficjenta: GMINA LUBARTÓW
Nr umowy RPLU.05.02.00-06-0038/16-00
Całkowita wartość projektu: 1 689 938,47 PLN
Wartość dofinansowania: 990 865,65 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego
Czas realizacji: 2018 r.

loga fe lub uniae

loga fe lub uniae

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Nowodworze, Szkoły Podstawowej w Annoborze, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrobowie oraz Szkoły Podstawowej w Wandzinie. Zakres prac obejmuje ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachu, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji CO oraz CWU, modernizację kotłowni oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Roczne zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych budynków wynikające z audytu energetycznego wynosi: Szkoła Podstawowa Nowodwór - 59,57%, Szkoła Podstawowa Annobór -60,55%, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Skrobowie - 69,48%, Szkoła Podstawowa w Wandzinie - 78,34%. Projekt obejmuje również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynkach.

Nazwa beneficjenta: GMINA LUBARTÓW
Nr umowy RPLU.05.02.00-06-0039/16-00
Całkowita wartość projektu: 4 392 545,68 PLN
Wartość dofinansowania: 2 518 307,74 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego
Czas realizacji: 2018 r.

loga fe lub uniae

loga fe lub uniae

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego województwa lubelskiego oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez bardziej efektywne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i technicznych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt jest zbieżny z główną misją funkcjonowania OSP polegającą na zapewnieniu ochrony życia, zdrowia i mienia ludzkiego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez zaopatrzenie jednostek OSP w 43 samochody ratowniczo-gaśnicze (średnie i ciężkie) dzięki czemu zwiększy się poziom bezpieczeństwa publicznego, środowiskowego i ekologicznego, a przede wszystkim bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego wsi, gminy, powiatu, województwa oraz kraju w obliczu klęsk, katastrof i zagrożeń. Dzięki projektowi nastąpi pogłębienie płaszczyzny współpracy samorządów, Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Nazwa beneficjenta:    ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Partnerzy projektu:    GMINA LUBARTÓW oraz 42 gminy województwa lubelskiego
Nr umowy    RPLU.06.01.00-06-0001/16-00
Całkowita wartość projektu:    31 961 220,83 PLN
Wartość dofinansowania:    19 176 732,24 PLN
Źródło finansowania:    Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu:    Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:    6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów  
Działanie:    6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne
Czas realizacji:    2016 r. – 2017 r.

loga fe lub uniae

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 420 obiektach prywatnych w Gminie Lubartów (łączna moc 1595,20 kW). W ramach projektu zostanie zamontowanych również 18 pieców na biomasę o łącznej mocy 3345kW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii na potrzeby C.W.U. zostaną zastąpione darmową energią słoneczną oraz biomasą. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Lubartów (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu.

Nazwa beneficjenta:    GMINA LUBARTÓW
Nr umowy    RPLU.04.01.00-06-0205/16-00
Całkowita wartość projektu:    4 649 593,44 PLN
Wartość dofinansowania:    3 658 221,68 PLN
Źródło finansowania:    Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu:    Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:    4. Energia przyjazna środowisku
Działanie:    4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Czas realizacji:    2017 r. – 2019 r.


Kontakty:

Gmina Lubartów:
MARTA WALKOWIAK inspektor ds. inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych 81 854-59-05, pokój nr 18.
CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA 81 855 69 39, pokój nr 19 i 20.

Wykonawca:
BIURO/UMAWIANIE TERMINU MONTAŻU 787 942 043.

KOORDYNATORZY PROJEKTU/WSPARCIE TECHNICZNE:
ANDRZEJ ŁOPACIUK 731 814 139, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KONRAD ŁOPACIUK 606 828 389, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
MACIEJ KOSTRZEWSKI 662 091 148, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pliki do pobrania:

download IconRegulamin naboru deklaracji [Plik PDF]

download IconAnkieta dotycząca uczestnictwa w projekcie [Plik DOC]


Zobacz także aktualności związane z realizacją projektu >>


 loga fe lub uniae

loga fe lub uniae

Celem głównym projektu jest zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Lubartów. Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę: 2 436 osób. W ramach zadania przebudowane zostanie ujęcie wody w Chlewiskach oraz sieć wodociągowa od ujęcia wody w Chlewiskach do połączenia z istniejącym wodociągiem w Chlewiskach. Inwestycja przewiduje doprowadzenie wody z ujęcia wody dla potrzeb wodociągu grupowego do wsi Chlewiska, Szczekarków, Lisów i Brzeziny. Projekt zakłada również rozbudowę ujęcia wody w Skrobowie–Kolonii i rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej przy ujęciu wody w Skrobowie-Kolonii wraz z połączeniem dwóch istniejących wodociągów na terenie Skrobowa - Kolonii. Wodociąg wraz z przyłączami wybudowany będzie ponadto w miejscowości Nowodwór. Projektowana sieć wodociągowa będzie rozbudową istniejącej i umożliwiającą podłączenie w przyszłości kolejnych wsi.

Nazwa beneficjenta:    GMINA LUBARTÓW
Nr umowy    RPLU.06.04.00-06-0075/15-00
Całkowita wartość projektu:    4 109 630,38 PLN
Wartość dofinansowania:    2 839 988,47 PLN
Źródło finansowania:    Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu:    Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:    6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów  
Działanie:    6.4 Gospodarka wodno-ściekowa
Czas realizacji:    2017 r. – 2018 r.

loga fe lub uniae

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 419 obiektach prywatnych w Gminie Lubartów (łączna moc 1590,40 kW). W ramach projektu zostanie zamontowanych również 19 pieców na biomasę o łącznej mocy 2328 kW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii na potrzeby C.W.U. zostaną zastąpione darmową energią słoneczną oraz biomasą. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Lubartów (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu.

Nazwa beneficjenta:    GMINA LUBARTÓW
Nr umowy    RPLU.04.01.00-06-0204/16-00
Całkowita wartość projektu:    4 586 834,89 PLN
Wartość dofinansowania:    3 606 758,38 PLN
Źródło finansowania:    Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu:    Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:    4. Energia przyjazna środowisku
Działanie:    4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Czas realizacji:    2017 r. – 2019 r.


Kontakty:

Gmina Lubartów:
MARTA WALKOWIAK inspektor ds. inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych 81 854-59-05, pokój nr 18.
CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA 81 855 69 39, pokój nr 19 i 20.

Wykonawca:
BIURO/UMAWIANIE TERMINU MONTAŻU 787 942 043.

KOORDYNATORZY PROJEKTU/WSPARCIE TECHNICZNE:
ANDRZEJ ŁOPACIUK 731 814 139, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KONRAD ŁOPACIUK 606 828 389, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
MACIEJ KOSTRZEWSKI 662 091 148, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pliki do pobrania:

download IconRegulamin naboru deklaracji [Plik PDF]

download IconAnkieta dotycząca uczestnictwa w projekcie [Plik DOC]


Zobacz także aktualności związane z realizacją projektu >>


 loga fe lub uniae

loga fe lub uniae

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie gminy Lubartów. W wyniku realizacji projektu powstanie przedszkole w miejscowości Skrobów-Kolonia. Grupą docelową są opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym. Realizacja projektu umożliwi świadczenie usług w zakresie opieki nad dziećmi oraz przyczyni się do godzenia życia zawodowego oraz rodzinnego. Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej wyniesie 100.

Nazwa beneficjenta:    GMINA LUBARTÓW
Nr umowy    RPLU.13.05.00-06-0004/15-00
Całkowita wartość projektu:    3 796 170,01 PLN
Wartość dofinansowania:    850 000,00 PLN
Źródło finansowania:    Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu:    Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:    13. Infrastruktura społeczna
Działanie:    13.5 Infrastruktura przedszkolna
Czas realizacji:    2017 r. – 2018 r.

loga fe lub uniae