bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego województwa lubelskiego oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez bardziej efektywne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i technicznych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt jest zbieżny z główną misją funkcjonowania OSP polegającą na zapewnieniu ochrony życia, zdrowia i mienia ludzkiego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez zaopatrzenie jednostek OSP w 43 samochody ratowniczo-gaśnicze (średnie i ciężkie) dzięki czemu zwiększy się poziom bezpieczeństwa publicznego, środowiskowego i ekologicznego, a przede wszystkim bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego wsi, gminy, powiatu, województwa oraz kraju w obliczu klęsk, katastrof i zagrożeń. Dzięki projektowi nastąpi pogłębienie płaszczyzny współpracy samorządów, Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Nazwa beneficjenta:    ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Partnerzy projektu:    GMINA LUBARTÓW oraz 42 gminy województwa lubelskiego
Nr umowy    RPLU.06.01.00-06-0001/16-00
Całkowita wartość projektu:    31 961 220,83 PLN
Wartość dofinansowania:    19 176 732,24 PLN
Źródło finansowania:    Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu:    Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:    6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów  
Działanie:    6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne
Czas realizacji:    2016 r. – 2017 r.

loga fe lub uniae

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 420 obiektach prywatnych w Gminie Lubartów (łączna moc 1595,20 kW). W ramach projektu zostanie zamontowanych również 18 pieców na biomasę o łącznej mocy 3345kW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii na potrzeby C.W.U. zostaną zastąpione darmową energią słoneczną oraz biomasą. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Lubartów (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu.

Nazwa beneficjenta:    GMINA LUBARTÓW
Nr umowy    RPLU.04.01.00-06-0205/16-00
Całkowita wartość projektu:    4 649 593,44 PLN
Wartość dofinansowania:    3 658 221,68 PLN
Źródło finansowania:    Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu:    Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:    4. Energia przyjazna środowisku
Działanie:    4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Czas realizacji:    2017 r. – 2019 r.

loga fe lub uniae

Celem głównym projektu jest zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Lubartów. Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę: 2 436 osób. W ramach zadania przebudowane zostanie ujęcie wody w Chlewiskach oraz sieć wodociągowa od ujęcia wody w Chlewiskach do połączenia z istniejącym wodociągiem w Chlewiskach. Inwestycja przewiduje doprowadzenie wody z ujęcia wody dla potrzeb wodociągu grupowego do wsi Chlewiska, Szczekarków, Lisów i Brzeziny. Projekt zakłada również rozbudowę ujęcia wody w Skrobowie–Kolonii i rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej przy ujęciu wody w Skrobowie-Kolonii wraz z połączeniem dwóch istniejących wodociągów na terenie Skrobowa - Kolonii. Wodociąg wraz z przyłączami wybudowany będzie ponadto w miejscowości Nowodwór. Projektowana sieć wodociągowa będzie rozbudową istniejącej i umożliwiającą podłączenie w przyszłości kolejnych wsi.

Nazwa beneficjenta:    GMINA LUBARTÓW
Nr umowy    RPLU.06.04.00-06-0075/15-00
Całkowita wartość projektu:    4 109 630,38 PLN
Wartość dofinansowania:    2 839 988,47 PLN
Źródło finansowania:    Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu:    Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:    6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów  
Działanie:    6.4 Gospodarka wodno-ściekowa
Czas realizacji:    2017 r. – 2018 r.

loga fe lub uniae

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 419 obiektach prywatnych w Gminie Lubartów (łączna moc 1590,40 kW). W ramach projektu zostanie zamontowanych również 19 pieców na biomasę o łącznej mocy 2328 kW. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii na potrzeby C.W.U. zostaną zastąpione darmową energią słoneczną oraz biomasą. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Lubartów (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu.

Nazwa beneficjenta:    GMINA LUBARTÓW
Nr umowy    RPLU.04.01.00-06-0204/16-00
Całkowita wartość projektu:    4 586 834,89 PLN
Wartość dofinansowania:    3 606 758,38 PLN
Źródło finansowania:    Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu:    Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:    4. Energia przyjazna środowisku
Działanie:    4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Czas realizacji:    2017 r. – 2019 r.

loga fe lub uniae

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie gminy Lubartów. W wyniku realizacji projektu powstanie przedszkole w miejscowości Skrobów-Kolonia. Grupą docelową są opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym. Realizacja projektu umożliwi świadczenie usług w zakresie opieki nad dziećmi oraz przyczyni się do godzenia życia zawodowego oraz rodzinnego. Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej wyniesie 100.

Nazwa beneficjenta:    GMINA LUBARTÓW
Nr umowy    RPLU.13.05.00-06-0004/15-00
Całkowita wartość projektu:    3 796 170,01 PLN
Wartość dofinansowania:    850 000,00 PLN
Źródło finansowania:    Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu:    Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:    13. Infrastruktura społeczna
Działanie:    13.5 Infrastruktura przedszkolna
Czas realizacji:    2017 r. – 2018 r.

loga fe lub uniae