bip logo pomn1 grad

ePUAP www

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Lubartów (ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów, tel: 81 855 35 86, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Lubartów.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2007-03-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-03-20.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Walkowiak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Można także zadzwonić na numer telefonu +48 81 8545905. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. transmisje Sesji Rady Gminy Lubartów). Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedowidzących;
  • na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadomi o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
PgUp przewinięcie strony w górę
PgDn - przewinięcie strony w dół
Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
Home - przejście na górę strony
End - przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Lubartów znajduje się przy ulicy Lubelskiej 18A w Lubartowie, kod pocztowy 21-100.

Dane kontaktowe:
Telefon: 81 855-35-86
Fax: 81 854-59-01
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ESP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Miejsca parkingowe znajdują się po zachodniej stronie budynku Urzędu (miejsca dla niepełnosprawnych).

Godziny pracy:
poniedziałek - od 7:15 do 15:15
wtorek - od 7:15 do 15:15
środa - od 7:15 do 15:15
czwartek - od 7:15 do 15:15
piątek - od 7:15 do 15:15

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Od 1 kwietnia 2012 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2017 r. poz. 1824), osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana dalej osobą uprawnioną) ma prawo do:

  • skorzystania z usług tłumacza języka migowego,
  • załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej,
  • kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji.

Na podstawie art. 9 ustawy informuję, że w celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwieniu spraw w Urzędzie Gminy Lubartów, prosimy o:

poprzez inna osobę, telefonicznie pod nr 81 854-59-05
przesłanie e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Wcześniejsze wskazanie sprawy, ułatwi i przyspieszy jej załatwienie.

10. Informacje dodatkowe

Urząd Gminy Lubartów nie posiada aplikacji mobilnej.